Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro Eshop Curaloe 

 
Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího uskutečněné prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.curaloe.cz (dále též jen „e-shop“).
Prodávající je obchodní společnost H4O s r.o., se sídlem Dlouhá 1489, Kladno 2; IČO: 05202736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 259961. 
Zákazníkem e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. E-shop Curaloe CZ je výhradně určen pro prodej fyzickým osobám, příjem objednávek od firem není možný.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a objednávky prodávajícímu. 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 
Dodací podmínky
 
Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti Zásilkovna, Česká pošta a DPD CZ. Zboží dodáváme do České a Slovenské republiky. Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí od 59 do 79 Kč pro ČR a mezi 79 - 129 Kč pro dodání do SR. Dobírka je zpoplatněna částkou 39 Kč. 
Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě, pokud současně hodnota objednávaného zboží činí alespoň 2000 Kč a více a v případě akčních nabídek "doprava zdarma".
Ve výjimečných případech bude za dodání zboží účtován vyšší poplatek, s jehož výši bude zákazník seznámen před odesláním objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude poplatek účtován pouze jednou. 

Kupní cena a platební podmínky 
 
Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků). K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání zboží dle předchozího článku. 
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
 
  • dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
  • bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet H4O s.r.o. 38 38 38 28/ 5500 vedený o Raiffeisen Banka. Číslo účtu H4O s.r.o. vždy sdělí kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.
  • PayPal účtem nebo kreditní kartou přes Pay Pal - při platbě přes účet PayPal nebp kreditní kartou přes PayPal probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) před odesláním zboží.
Kupující obdrží jako součást zásilky fakturu na objednané zboží. Prodávající není plátce DPH.
 
Odstoupení od smlouvy
 
Prodávající nabízí možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu až do 14 dnů dle §§ 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující obdrží kompletní zásilku. 

Kupující vloží převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, nepoužité, bez známek běžného užívání do zásilky včetně faktury za dodané zboží. Zboží zašlete na adresu
 
H4O s.r.o.
Dlouhá 1489 
272 01 Kladno 2
 
Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím emailu info@curaloe.cz.
 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to poštovní poukázkou nebo převodem na účet. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, tzn., že je je odešle na uvedenou adresu a prodávajícímu je toto vrácené zboží doručeno. Prodávající neumožňuje osobní vrácení zboží.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 
Právo na odstoupení od smlouvy se netýká potravin a dalších produktů, resp. smluv uvedených v § 1837zákona č. 89/2012 Sb.
 
Odpovědnost za vady, reklamace, záruka
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:
 
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:
  • odstranění vady 
  • dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího
  • přiměřenou slevu
  • odstoupení od kupní smlouvy
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Společnost H4O je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).
 
Lhůta pro vyřízení reklamace
 
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci do čtrnácti pracovních dnů.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení 
 
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.
 
 
Závěrečná ustanovení
 
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2016